خانه » بایگانی برچسب : بوجانگ آسانا (مار كبرا)

بایگانی برچسب : بوجانگ آسانا (مار كبرا)

انواع حرکات یوگا ( نامها و اصطلاحات )

نواع حرکات عمومی ۱- ماتسی آسانا (ماهی) ۲- پاریگها سانا ۳- آدموکها شوان آسان (سگ سر پایین) ۴- پوروت آسانا (کشش جلوی بدن) ۵- ستو باندا ساروانگ اسان (پل) ۶- اوردواموکها شوان آسانا (سگ سر بالا) ۷- سوریانا ماسکار (سلام بر خورشید) انواع حرکات معکوس ۱- ویپاریتا کارانی (وضعیت معکوس) ۲- ساروانگ آسانا (ایستادن روی شانه ها) ۳- هالا سانا (گاو آهن) انواع حرکات خوابیده ۱- سوپتا پادا نگوشت آسانا ۱ و ۲ (وضعیت پا به انگشت خوابیده ۱ و ۲) ۲- اوردوا پراسریتا پادا سانا (کشش پا به سمت بالا- خوابیده) ۳- سوپتا پاوان موکت آسانا (وضعیت قفل ساق پا) ۴- آردها شالابها سانا (نیم ملخ) ۵- شالابها سانا (ملخ) ۶- بوجانگ آسانا (مار کبرا) ۷- دانور آسانا (کمان) ۸- سوپتا اودهار کارشان آسانا (پیچ ساده خوابیده) انواع حرکات نشسته ۱- داند آسانا (نشستن صحیح) ۲- باداکون آسانا (تیتالی) (وضعیت پروانه) ۳- سوکهاسانا (چهارزانوی ساده) ۴- ویرا اسانا (قهرمان نشسته) ۵- سید آسانا (طریقه استاد) ۶- نیمه لوتوس (نیلوفر آبی ساده) ۷- گوموک آسانا (سر گاو) ۸-آردها ناوا سانا (نیمه قایق) ۹- پاری پورنا ناوا سانا (قایق کامل) ۱۰- پاسچی موتان آسانا (کشش کامل پشت) ۱۱- جانو شیرش آسانا (سر به زانوی نشسته) ۱۲- اوپاویشتا کونا سانا (سر به ... ادامه مطلب »